Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych w Szkole Narciarstwa i Snowboardu Vip Ski Zieleniec wszyscy klienci mają obowiązek zapoznać się z jej regulaminem,  a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. Szkoła Narciarstwa i Snowboardu Vip Ski Zieleniec nie ubezpiecza klientów – sugerujemy, aby wszyscy klienci wykupili ubezpieczenie NNW we własnym zakresie. Wykupienie szkolenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Przypominamy, że narciarstwo oraz snowboard są dyscyplinami sportowymi o podwyższonym ryzyku. Należy sobie zdawać sprawę z możliwości upadku oraz kontuzji w trakcie wykonywania ćwiczeń.

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady organizacji zajęć sportowych w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej Vip Ski Zieleniec której właścicielem jest ABC SPORTU Bartosz Gozdek, NIP 8831871003, ul. Spółdzielcza 36/18, 57-300 Kłodzko.

2. Przed korzystaniem z usług każdy klient/kursant zobowiązany jest zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa na stoku i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zgoda i akceptacja Regulaminu przez rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Lekcje w Szkole Narciarstwa i Snowboardu Vip Ski Zieleniec można rezerwować osobiście, telefonicznie pod numerem +48 500 606 228  lub mailowo: szkola@vip-ski.pl.

4. Opłacenie lekcji jest możliwe wyłącznie w  biurze szkoły  przy drodze.

5. Zarezerwowaną lekcję należy opłacić najpóźniej 15 min przed jej rozpoczęciem, po upływie określonego czasu lekcja zostanie anulowana.

6. W sytuacji, gdy Uczeń spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużenia jej.

7. W przypadku rezygnacji z zajęć po ich rozpoczęciu, opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi.

8. Lekcja w Szkole Narciarstwa i Snowboardu Vip Ski Zieleniec trwa 55 minut.

9. Cena lekcji nie zawiera opłaty za korzystanie z wyciągów przez Klienta. Kursant zobowiązany jest zgłosić się na zajęcia z zakupionym karnetem zgodnie z cennikiem Zieleniec Ski Arena.

10. Szkoła nie zapewnia Uczniom sprzętu narciarskiego oraz nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony lub zniszczony sprzęt podczas trwania lekcji.

11.  Zwroty za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe najpóźniej godzinę przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Pakiet godzinowy ważny jest dla jednej osoby. Płatność za cały pakiet dokonuje się przed pierwszymi zajęciami, za zajęcia, które nie odbyły się z przyczyn kursanta nie zwracamy kosztów.

12. Uczeń zgłaszający się na lekcję powinien mieć przygotowane narty/snowboard, kije, kask oraz karnet.

13. Zgodnie z ustawą, każdy narciarz lub snowboardzista do ukończenia 16 r.ż. jest zobowiązany do noszenia podczas jazdy na stoku kasku ochronnego.

14. Uczniowie Szkoły Narciarskiej spotykają się punktualnie z Instruktorem przed Biurem Szkoły.

15. Przed przystąpieniem do lekcji Uczeń Opiekun zobowiązany jest przekazać Instruktorowi, szczegółowe i prawdziwe informacje dot. umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez Szkołę Narciarstwa i Snowboardu VipSki

15. Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest do punktualnego odebrania dziecka po skończonych zajęciach spod Biura Szkoły.

16. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy Klient jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty za lekcje.

17. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Uczniom – w tym również osobom małoletnim – odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego Ucznia jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Ucznia do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.

18. Wykupienie lekcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

19. Szkoła Narciarstwa i Snowboardu Vip Ski Zieleniec zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2020 r.

20. Nauka jazdy na nartach i snowboardzie wiąże się z ryzykiem. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z niepodporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.

21. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

22. Szkoła narciarska nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

23. Godziny otwarcia szkoły: 9.00-21.00.

24. Klient wykupując usługę szkoleniową w SNiS Vip Ski Zieleniec wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunków w celach marketingowych szkoły. Zdjęcia zrobione podczas zajęć mogą zostać wykorzystane przez szkołę w celu umieszczenia ich na stronie szkoły www.szkola-vip-ski.pl, na portalu społecznościowym facebook.com na profilu  https://www.facebook.com/szkolavipski oraz na portalu instagram.com na profilu @szkola_vipski.

25.  Poprzez rezerwację telefoniczną lub mailową oraz wykupienie szkolenia w SNiS Vip Ski Zieleniec w biurze szkoły Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Szkoły Vip Ski oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie usługi przez Szkołę Vip Ski .Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

1) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ABC SPORTU Bartosz Gozdek, NIP: 8831871003 57-300 Kłodzko ul. Spółdzielcza 36/18.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenie zajęć sportowych, w tym w ramach Mini Zimowisk, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. -prawnie uzasadnionego interesu administratora a także na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) jako dane niezbędne do zawarcia umowy

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat,

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych